Gog?

”Människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot storfursten över Meshek och Tubal, och profetera mot honom och säg: Så säger Herren Gud: Se, jag är emot dig Gog, du storfurste över Meshek och Tubal.”

Hes 38:2-3

_____

Vem är Gog? Frågan har intresserat mig läng! Det är tyst om honom, men han har varit betydligt mer omtalad i tidigare. Under kalla kriget var han utmålad av flera som Sovjetunionens ledare: Gog i Magog – Sovjets högste ledare i Moskva. Så föll Sovjet samman och talet om Gog klingade av. Den förståelsen – och därmed intresset för Gog – ville ingen kännas vid.

Men frågan om Gog är inte död. Bara för att en “lära” fick ett oväntat slut, står orden om Gog kvar i Guds Ord. De är inte många men de finns. Några står i Hesekiel i GT, några i Uppenbarelseboken, NTs sista bok.

Vem är han och varför är han?

Min funderingar är funderingar och mycket initiala och ytliga – kanske borde detta inlägg inte skrivits. Men frågorna om Gog lämnar mig ingen ro. Jag tror han är en av nyckelfigurerna i ändens tid – därmed i vår tid.

Har du tankar kring Gog, får du gärna dela dem med mig (oss). Klicka på länken till kommentarer till vänster under rubriken och berätta vad du ev vet eller hur du funderar.

smulor.nu

…har ändrat färg, form och focus.

Den uppdateras oftare – men inte regelbundet. Den innehåller inga utlägga – bara små, små smulor. Den vill vara liv i natten, då allt är tyst, kännas ensamt och oändligt långt, men också ett fönster för en kort paus, då tiden inte räcker.

  • Färgen är medvetet dov – inte stickande, inte oroande.
  • Formen är enkel – det är orden som betyder.
  • Focus är att vara varsam med din tid.

smulor.nu

vill ge smulor till liv
under bara några smulor av tid


Be gärna för sidan och dela dressen med de du tror kan glädjas av den.

Populism

Predika ordet, träd fram i tid och otid, tillrättavisa, varna och förmana med allt tålamod och all undervisning. Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

2 Tim 4:2-4

_____

Gårdagens inlägg kanske syntes kärvt och negativ, som en avrådande från att bli profet om Gud kallar… Men nej! Det var ingen avrådan, men en uppmaning till medvetande om vad man får förtroendet att svarar ja till.

Förr fanns ett öknamn på vissa präster – men kalla dem “brödpräster”, bättre namn vore “yrkespräster”.

Detta är människor som går utan kallelse. De går in i sin uppgift – och den kan se olika ut – utifrån att uppgiften är ett yrke, eller utifrån att de känner ett socialt engagemang.

Men man går in i tjänst hos Gud för att ge – vad Gud bjuder att ge.

Det innebär inte bara att få glädjen och beröm för att kunna lyft. Det innebär också modet att sätta finger på orsak till fallet och tydligt peka ut faror.

Här saknas allmänt mycket av den oräddhet som krävs för att vara Guds sanna redskap och våga förkunna hela registret av Guds Ordets budskap. Från välsignelse till tydlig och bibelförankrad förmaning.

Jakten på populism har tagit ett starkt grepp på många.

Vill du bli profet?

Till barnen med fräck uppsyn och hårda hjärtan sänder jag dig, och du ska säga till dem: Så säger Herren Gud. Vare sig de lyssnar eller inte – för de är ett upproriskt släkte – ska de ändå inse att en profet har varit ibland dem.

Hes 2:4-5

_____

Utan eftertank skulle många svara japå frågan – men förstår vi innebörden?

Jag är övertygad om att Herren behöver profeter i vårt land. Jag tror också många vill bli detta, men förstår vi vad det innebär.

Profetens tjänst är inte kantad av mänskligt upphöjt kändisskap och framgång. Den är utsatt, kräver tålamod och förmåga att hantera motgångar, glåpord och kanske fysiskt motstånd.

När Herren kallar Hesekiel gör Han detta klart för honom redan från första stunden. 

Vi läser beskrivningen om Herrens uppenbarelse i Hes 1:4-28. Vi läser om Herrens kallelse till Hesekiel i 2:1 – 3:11. Vi läser om Hesekiels djupa bedrövelse i 3:14-15.

Att få kallelse att bli och vara Herrens profet är oerhört stort! Men denna storhet belönas inte med denna världens tillrop – den får sin belöning genom närhet till Herren.

Djup frid

Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller hålla fast vid den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er: Bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna?

Matt 6:24-25

_____

Djup frid, medan vi tar tar ansvar för dagen och morgondagen, är det möjligt? Jag är övertygad! Jag tror inte Jesus menar att vi skall strunta i saker och ting, men vi behöver lära oss välja. 

Vad är det vi månar? Självklart det som ligger oss närmast hjärtat. Vad som ligger där är delvis en viljesak. Vi riskerar alltid snärja oss!

Ofta gör vi det i oförstånd. Vi ger oss in i något utan att reflekterar över dess konsekvenser.

Vi sätter oss i sittuationer som kräver odelat engagemang. Sittuationen blir vår herre. Trots att den inte ens är en prick, i evighetens storhet.

Vi behöver vara medvetna inför vår val, kanske fatta genomgripande beslut för de sittuationer vi satt oss i. 

Vi kan aldrig tjäna både Himmelriket och världen. 

Profeter

Holger Nilsson, på tidningen Flammor, lägger i dagarna ut några viktiga inlägg med profeter i fokus.

Jag följer med intressant dessa och rekommenderar dig att läsa dem.

Vi behöver profeter igen är första delen. I dag – månd. 14 sept – finns ytterligare två delar. Du hittar dem på tidningen flammors hemsida.


Egen kommentar och tanke

Jag är personligen övertyga om att bön om profeter är absolut rätt i tid. Profetens uppgift är bl. a. att:

  • avslöja vad som sker i det fördolda
  • avslöja sanning och varning för vad som sker i det öppna, men vars sanna, dolda innebörd och konsekvens inte blir avslöjad 
  • meddela varning från Gud inför det kommande

Detta är några av Andens profetiska uppdrag. Dessa kan via inte själva analysera oss fram till och frambära. Det är gåvor – avslöjanden – som är Andens verk.

När Anden ger dig ett profetiskt uppdrag, är det inget du “lägger till handlingarna”, i en låda bland sparade dokument. Då har du fått nåden att vara Hans tjänare på ett speciellt sätt. För detta krävs ödmjukhet – all ära till Gud – och oräddhet.

Bed om båda delarna, om du står tvekande inför Guds uppdrag.

Judarna – Guds älskade tjänare (7)

Fikonträdet som knoppas

Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta hända, att han är nära och står för dörren. Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker.

Mark 13:28-30

_____

När Jesus profeterat om det vi i historien ser som förgången tid – diasporan. När tiden därefter förrunnit, i runt 1900 år – från ca år 70 e.Kr. till våra dagar – förverkligas ett nytt skeende i Jesus profetiska förkunnelse.

Fikonträdet har vissnat – ✔️.

Fikonträdet har legat i dvala – ✔️.

Fikonträdet som skulle knoppas, har burit knoppar -✔️.

Det finns olika tankar runt när detta knoppande skulle skett. Någon menar att det var 1948, när Israel uppstod som nation efter århundraden i dvala. Någon menar att det var 1967 när Israel – genom ett av Gud välsignat försvarskrig – åter kom i besittning av delar av Jerusalem.

Personligen tänker jag att “kvisten blev mjuk och bladen sprack ut” 1948, det var ju då som Israel med synbar tydlighet fick liv igen.

Med detta skeende har Gud tydligt synliggjort judarna som bärare av Hans utväljande och löfte. Judarna är det folk, genom vilket Han handlar till hela mänsklighetens välsignelse.

Detta skeende bär också annan profetisk hälsning: “Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker.”

Det här släckte pekar på att “den specifika generation” som får se det, är den generationen skall få se allt detta. Och i allt detta ligger löftet om Jesu återkomst.

____

Not: Därmed avslutar jag denna serie om judarna som Guds utvalda folk. Den som av någon anledning vill säga sig vara ersättning för judarna har fått Guds Ord felaktigt förkunnat för sig. Är DU en av dem? Sök dig bort från den gemenskap där du lärts in i denna falska lära.

Judarna – Guds älskade tjänare (6)

Fikonträdet – som vilar

Så kommer över er allt rättfärdigt blod som har spillts på jorden, från blodet av den rättfärdige Abel till blodet av Sakarja, Berekjas son, som ni mördade mellan templet och altaret. Jag säger er sanningen: Allt detta ska komma över det här släktet.detta sker

Matt 23:35-36

_____

Jesus exemplifierar, genom sitt handlande med fikonträdet, vad som skall ske med Israel och judarna. Senare förtydligar Han i ord: 

“Se ert hus kommer att stå öde.” (Matt 23:38)

När Jesu använder ordet “släktet” ovan, är det inte frågan om människosläktet i stort eller om människosläktet i en större tidrymd. Nej ordet spetsas till så man skall förstå det som en specifik, kort, tidsrymd: en generation. Och det blir i historiskt ljus “kusligt” sant.

När Jesu säger detta har vi av skäl att tro att Han är drygt 30 år – troligen 33. Vi har också skäl att tro att Han inte föddes år 0, utan 2 år f.Kr. Därmed kan vi anta att Han uttalar orden ovan ca år 35 e.Kr.

År 70 e.Kr. – inom tids begreppet en generation – förstörs templet fullkomligt! Vid den tiden påbörjades judarnas fördrivning från sitt land – diasporan. 

Fikon trädet vissnade – men dog aldrig! I judarnas och Guds hjärta levde det, men vilade – år efter år efter år… medan vi hedningar nåddes och ännu en kort tid nås av evangelium – tills vi, till antal, är fulltaliga.  

Ersättningsteologin har ingen makt över Guds beslut!

Judarna – Guds älskade tjänare (5)

Fikonträdet – som vissnar

Han såg ett fikonträd vid vägen och gick fram till det, men fann inget annat än blad på det. Då sade han: “Aldrig mer ska det komma frukt från dig.” Och genast vissnade fikonträdet.

Matt 21:19

_____

Hur kommer det sig att ersättningsteologin fått fäste inom vissa grupper? Kanske är det fikonträdet som vissnar som skapt grogrund och näring till detta. Jesus säger enligt många översättningar: “Aldrig mer…”.

Varför man väljer den översättningen går jag inte in på här. Men grundordens översättning till “aldrig mer” är inte självklart rätt. Orden måste – och här har vi nutidshistoria som facit – översättas med:

“För en lång period (alt tidsålder, alt oöverskådlig tid ) skall du inte bära frukt.”

Jesus säger alltså inte – när vi förstår Hans profetiska handlande med fikonträdet – att Israel skall bli förskjutet och judarna är förskjutna. Han säger de kommer att “pausas”. Och vi vet, att de gör det för att hedningarna skall få sin tid. Men judarna finns hela tiden med, det är inte så att de dör och är borta ur Hans planen, förskjutna som Hans utvalda folk. De är olivträdet i vars stam vi – hedningar – nu ges möjlighet att inympas, genom Guds nåd.

Och om roten är helig, är också grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är en vild olivkvist har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets näringsrika rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig.

ur Rom 11:16-18

Judarna – Guds älskade tjänare (4)

Guds orubbliga välsignelse

 Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig! Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Nu ska ert hus lämnas öde,  för jag säger er: Härefter kommer ni inte att se mig förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.

Matt 23:37-39

_____

Judarna, i Guds plan för hedningarnas frälsning, är oersättliga. De är och förblir Herrens tjänare.

Tiden för hedningarnas frälsning kallas nådens tid. Den sammanfaller planmässigt med att Israel och Jerusalem fråntas judarna, medan dessa fördrivs. Det är framför allt två historiska steg som utgör skeende i detta:

  • Jerusalems förstöring, då templets bryts ned fullkomligt år 70 e.Kr.
  • Judarna förbjuds år 132 e.Kr. att bo i Jerusalem.

Med detta vissnar fikonträdet, symbolen för Israel, det judiska folkets hemland

Men det märkliga sker parallellt, att då olika historiska världsriken försöker splittra, assimilera – tom utrota judarna, blir judarna Guds ofrivillig tjänare att föra ut budskapet om nåd också till hedningarna.

Gud år god och outrannsaklig. Hans löfte om välsignelse till världen genom att utvälja det judiska folket till sitt egendomsfolk upphör inte vid Jesu korsfästelse, tvärt om! 

Historien visar: Judarna går inte att ersätta. Varför? Därför att Gud utvalt dem som sitt folk!