Valborg, 1:a Maj och sommar

När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och han sade till sina lärjungar: “Skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd.”

Matt 9:36–38


Står vi just nu inför den snabbaste väckelsevåg som någonsin berört Sverige? En “våg” som sveper från nu, över sommaren och fram till augusti, september – kanske oktober? Ingen lång, men oerhört kraftmättad tid!

Nu kan en stor skörd bärgas, kanske den sista, innan mörkret kommer att lägga sig över världen. Hur väl kommer vi vara rustade då? Kommer kristna i Sverige kunna bli landets och världens fönster för Gud och evangeliets sanning?

Frågan väcktes i mig under bönestunden denna morgon. Jag vågar inte påstå att det låg en profetisk ton i den, men kanske var det Herrens uppmuntran, utmaning och kallelse.

Vi vet att för Gud är allt möjligt. Låt oss intensifiera vår bön att få vara Hans redskap. Låt oss än mer helhjärtat överlämna oss själva och allt som är vårt i Hans händer.

Låt oss inte stå där en dag och erkänna: “Jag kunde varit mer överlåten – den sommaren – 2020.”

Sanningen är

Och allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus… Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud! Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud.

ur 2 Kor 5:18–21


Medan verkligheten är den att många människor – mer eller mindre medvetna om sin bakomliggande religiositet – söker svaren i en mängd olika teorier, finns bara en sanning.

Sökandet kan skapa positiv respons – temporärt välbefinnande, men också ett klart negativt och fortlöpande destruktivitet livsmönster.

Sökandet kan fördjupa sig i religioners tvångsmässiga handlande och i ockultism – ytterst reella, verkliga och farliga krafter. Sökandet kan också utmynna i ångestdämpande missbruk – både legalt och illegalt.

Slutet för allt detta, vare sig det ger vissa ljusglimtar eller ej, är dock i förlängningen negativt, medan sanningen är livsbejakande – för nuet och för evigheten.

Sanningen är att: Gud har försonat oss med sig själv genom Kristus!

Allt som återstår är vi skall försona oss med Gud – genom Jesu Kristi försoning. Dvs: Vi skall låta oss försonas med Gud!

Jag vet att detta kan låta för enkelt och bra, men sanningen är just sådan – “enkel och bra”!

Sanningen måste avslöjas

Jesus sade till honom: “Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Joh 14:6


Versen ovan är svaret på alla religioners sökanden. Människan är religiös, i den meningen att hon har ett grundbehov av att söka förstå livets osynliga dimension – det vi kallar “det andliga”.

Detta behov av att vilja förstå, bottnar i ett mänskligt inre vacuum. Det uppstod när människan bröt med Gud, i det Bibeln kallar “syndafallet”.

Den som initierade detta var Satan, den som upprätthåller det – genom lögnens förblindelse – är Satan. Han är lögnens fader, därför att han är kraftlös och inget annat har att tillgripa än lögn. Genom lögner, måste han få människan att bibehålla avståndet till Gud, men han har ingen faktisk makt att göra det. Avståndet mellan människa och Gud är byggt av människan själv. Det är byggt på Satans lögn – inte hans kraft. Allt han har av vapen är lögn, lögn och åter lögn och hans vägs mål är döden.

Jesus Kristi är sanning och liv – vägen till Fadern. Satan är lögn och död – vägen till helvetet. Vägarna vid sidan om Jesus Kristus – religionerna – är villfarelser, byggda på Satans lögner.

Detta är sanningen – den gör människor fria!

I väntan – 5

“katastrofscenarier”

Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig… detta är bara början på födslovåndorna.

Ur Matt 24: 6–8


Skall vi bli preppers? Dvs personer som seriöst förbereder sig för en kommande katastrof. Om att vara preppers handlar ex. https://www.swedishprepper.com, en informativ sida och https://generalprepper.se, en affärsidkande sida.

Vi måste förstå att det finns två typer av framtida scenario, som vi troende måste känna till.

Det ena scenariot – ett fiktivt – gäller en nationell eller regional olycka, katastrof, krig epidemi osv. Det kan drabbar alla inom ett större eller mindre område.

Det andra scenariot – en sanning som är förutbestämd och inte fiktiv – utgörs av Satan. Han kommer med målet att förbjuda och utrota all tro som inte hyllar honom som gud. Denna utrotning tar tid! Och inför detta är det bara vår Gud som kan beskydda oss.

Dessa scenarior kan troligen komma hand i hand.

Men medan man kan förbereda sig som prepper – vilket inte är fel – kan inget prepper förråd skydda mot Satan. Att vara prepper är att klara sig några dagar, under en tillfälligt kris. Att var kristen under Antikrist, är något helt annat!

Låt oss inte förväxla prepper iden, med förståelsen av vad det vill säga att leva som kristen i ändens tid. Jungfrurna tycktes ha allt, men saknade olja.

Salt o ljus

Ni är jordens salt.
Ni är världens ljus. …man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.

Ur Matt 5:13–16


Vi är frälsta, för att Gud älskar oss oss och vill ha gemenskap med oss. Tänk att Gud finner sådan glädje i vår gemenskap, att Han sände sin Son för att ta vårt straff. Jesus dog för att betala det pris det kostade att köpa oss tillbaka från döden. Han dog vår död!

Men Han vill också ha alla andras gemenskap, Han betalade också priset för dem. Han dog för dem.

Därför skall vår frälsning vara ett salt och ett ljus för andra. För att de – genom våra liv – skall komma att prisa Fadern.

Att vara salt är att vara för Fadern.
Att vara ljus är att vara för Fadern.
Att vara för Fadern är att leva livet – fullt ut.

Liksom Jesu död var för våra liv, skall våra liv vara för Fadern – andra till frälsning.

Inte bara salt, inte bara ljus, men både salt och ljus.

Farlig inställsamhet

Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.

Matt 5:11–12


Hur vill vi människor skall betrakta oss? Hur presenterar vi vår tro och Jesus?

Rättar vi in oss i ledet? Ler och nickar samtyckande i personliga samtal och samhällsdebatter. Formar vi o förmedlar en bild av Jesus för att själva passa in, bli omtyckta o accepterade?

På den fråga måste nog tyvärr många av oss svara “ja”. Här begår vi en dubbel synd:

  • Vi faller personligt för världens tryck och vår egen ynklighet.
  • Vi uppmålar därmed en falsk bild av Jesus – det är ytterst allvarligt!

Profeterna Jesus talade om backade aldrig! Framför allt tror jag det berodde på att de bar på en genomsyrande gudsfruktan – inte rädsla, men respekt och vördnad – de förneka aldrig vad Gud befallt dem tala o göra.

Jesus är Guds röst! Är det då rätt att forma den rösten inställsam och timid, för att måla en Jesus vi lättvindigt kan följa – utan uppoffring?

Den frågan, måste vi ta tag i, o ställning till, inför tiden som kommer!

Andlig bindningen

En viktig hälsning

Johannes såg och hörde hur en ängel ropa:

“Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar, ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Alla folk har druckit av hennes otukts vredesvin, och jordens kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit rika av hennes omåttliga lyx.”

Och jag hörde en annan röst från himlen: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor.”

Upp 18:2–4


I dag har jag en djupt allvarlig hälsning att dela: “Beblanda dig inte med Babylon!”

“Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder,…” säger rösten som Johannes hör.

Jag böjde mina knän vid min böneplats och frågade Herren: “Hur är detta möjligt för kristna i västvärlden? Många har låtit sig berusas av ekonomins lockelser. Har handlat och satt sig själva i skulder ”upp över öronen”, lockade av ljuva ekonomiska löften och möjligheter – Babylons fälla!

Svaret jag fick var: “Bryt den Andliga binding med Babylon!”

Den ekonomiskt reella situation man i god tro försatt sig i kan oftast inte brytas. Det handlar ofta om lån i miljonklassen. Men låt inte detta bli din Babylonfälla!

Avsäg dig – i sann förkrosselse och bön inför Herren – ditt Andliga medborgarskap med världen – låt det också gälla ditt själsliga!

Överlämna dig i Herrens hand. Gör det var morgon, kväll och var stund under dagen. Lev i ständig bön om Herrens nåd och beskydd.

Vatten och Ande

Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig (Jesus)… ska döpa er i den helige Ande och eld.

Ur Matt 3:11


Att bli frälst, är en gångs företeelse och ett livsverk.

Omvändelsen och vattendopet, är början. Vattendopet markerar att vi vänt oss från vårt föregående liv – det liv vi levt utan vilja att tro på Gud. Med omvändelsen vänder man sig från förr, mot framtiden – mot tro på Gud. Man vänder blad, börja ett nytt kapitel – bilderna är många.

Men om omvändelsen är steg ett. Så är steg två att öppna upp, för att låte Anden omformar det inre. Anden är en “person”, en konkret Guds kraft o källa till liv i oss.

Medan steg ett är ett personligt beslut som kan dateras – men inte alltid – är dopet i Ande om en pågående process. Den kan börja konkret, i ett starkt ögonblick. Men den tar ofta sin början omedelbart, vid frälsningen. Andens dop är likt en inskrivning i en livslång skola, där målet är att lära sig lyssna till Guds personliga, dagliga o stundliga tilltal och lära oss vandra med Honom.

Att lyssna till Gud – i ex Bibelläsning och bön – kommer utgöra en nödvändig källa i den tid vi går mot.

Alla andras bjälke

Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga?

Matt 7:3


Hur kommer det sig att det alltid är predikningar och texter som “läxar upp” som får de flesta “tumme upp”-klickar, största spridningarna och starkaste tillropen typ: “Detta var det bästa jag hört eller läst!”

Varför blir vi då aldrig bättre? Varför vill vi ständigt höra piskan vina över oss? Det är nästan som någon form av andlig späkning. För det är väl inte så att vi ser oss själva som så bra att “läxan”, är till för alla de andra?

“Bästa predikan jag hört på länge! Precis vad som behövs idag!”, stod under ett YouTub-klipp.

–Varför? tänkte jag.

Vi hör om hur “hemskt” det är i Guds församling idag, och jag delar i vissa stycken den uppfattning. Men likväl: “Precis vad som behövs idag!”, klingar i mina öron falskt på något vis. Man ställer sig själv vid sidan av: “Det är inte jag som behöver ta till mig det, med det finns andra..!”

Bottnar detta gillandet i att vi så lätt ser alla andras små brister, förblindade av det egna högmodets bjälke?