Anden och änden – 4

Hur får man Anden

“Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.”

vers 5, ur Joh 3:3-7

_____

Medan Anden kan visa sig genom olika gåvor, ex. tungotalet, är frälsningen en nyfödelseprocess, där Anden tar sin boning i oss och föder nytt liv.

Man kan med fog säga att tungotalet är en manifestation, av Anden – ett av Andens verk. Men liksom jag inte är frånvarande, för att jag tiger, är inte Anden frånvarande bara för att Han inte agerar med tungotal.

Jag vet, att man i vissa kretsar menar att Andens dop är avskiljt från frälsningen och att Andens dop omedelbart resulterar i tungotal. Tillspetsat blir tungotalet ett måste-tecknet för Andedopet. 

Detta är för många en tragiskt och förlamande lära.

Anden och änden – 3

Lampans olja

Men när de hade gått i väg för att köpa (olja) kom brudgummen, och de som var redo gick med honom in till bröllopsfesten. 

vers 10, ur Matt 25:1-13

_____

Det oersättliga värdet av Anden i våra liv, får vi i bibelstycket ovan.

Andens processande i våra liv är radikalt! Han är ljus, guide, olja… – inte ett möjligt komplement, utan ett nödvändigt. Berättelsen om jungfrurna poängterar detta.

Det är inte Anden i sig som är lösen för att bli medtagen till bröllopet, men villigheten att överlämna sig till Andens ledning och bruk.

Vi kommer ett stycke på vägen som kristna genom vårt förstånd. Men förståndet måste inse sin begränsning och ta med Anden på resan.

“… de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor.”  (vers: 4)

Anden och änden – 2

Vaksamhet

“Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet…”

ur vers 6, Matt 24:3-8

_____

Vi har alla blivit skrämda någon gång. Någon har hoppat fram bakom en dörr eller smugit upp bakom vår rygg med ett: “BU!”

Vi blev skrämda, förlorade för några sekunder fattningen. Kanske reagerade vi irrationellt. Hade vi varit uppmärksamma, sett oss omkring, lyssnat, varit iakttagande, hade vi kanske fått en föraning och regerat annorlunda.

Jesus säger: “Bli inte skrämda, inte förskräckta, förlora inte besinningen”.

Vi skall vara uppmärksamma, avläsa de tidens tecken Han gett oss. Detta är inget spännande erbjudande eller intressant tillval för en kristen – det är en uppmaning! 

Anden vill göra oss medvetna och ge oss blick för tidens skeende.

Anden och änden – 1

Två andar – olika “källor”

 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet

1 Mos 1:1-2

_____

“Ande” är en speciell “kraft” som talas om med olika namn: Guds Ande, Kristi Ande, människans ande, världens ande, Antikrists ande, Satans ande…

Dessa namn hänförs till två källor:

  • Ande från Gud
  • Ande från Satan

I ändens tid intensifierar Satans Ande sin aktivitet, för att i ett sista desperat försök, locka så många med som möjligt i Satans fall och förkastande.

Vi får därför aldrig avvända oss viljan till förståelse och erfarenhet av Guds Ande, men heller aldrig göra Anden till ett “jippo”! Antingen accepterar och bejakar vi Andens gåva idag, eller riskerar vi – i ändens tid – att förförs av charmen, karisman, utstrålningen… i Satans Ande, dvs i Antikrist.

Kristen tro och Kristi frälsning – 6

Hur blir man frälst?

*

Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. 

Ef 2:8-9

_____

Det är varken gärningar, ords formulering, utvalda platser eller människor som frälser – inte heller våra känslor! 

Du behöver inte läsa någon för formulerad bön. Inte besöka ett möte, en kyrka eller ett kapell. Inte ha en präst, pastor eller evangelist vid din sida.

Du kan bli frälst, ensam där du är, i ett omdelbart NU!

Frälsningen sker genom vårt överlämnade av oss själva i Herrens händer.

Då kan visserligen “vår närhet” vara till hjälp, men den kan inte frälsa. Du kan inte “köpa” dig den via medlemsskap, genom rikliga offer eller bikt. Du blir inte frälst genom en prästs “mässande” över dig.

Det är ditt hjärtas bön till Jesus Kristus, som öppnar för frälsningens skeende i ditt liv. 

Att blir frälst är att i hjärta “säga” till Jesus: Jag vill vara Guds barn och väljer Dig som min frälsare och Herre.

Detta kan ske när du vill – just i denna stund! Så vänta inte – ingen av oss vet ngt om våra framtida möjligheter. 

Men låt dig inte skrämmas till frälsning – även om detta beslut är avgörande för evigheten – utan låt dig lockas till  ett fullödigt liv i trygghet och gemenskap med livets Skapare.

Vakna!

Ni ormar, ni huggormsyngel, hur skall ni kunna undgå att dömas till Gehenna?

vers 33, ur Matt 23:1-36

_____ 

(Följande skriver jag för att jag får inte förtiga vad jag uppfattar som Herrens tilltal.)

Vad var det som till slut fyllde Israels mått? Folkets gärningar… politiska felsteg…?

Nej, det var de religiösa ledarnas agerande! Det var de skriftlärdes och fariséernas hyckleri, som rågade måttet.

Detta vilseförande ser vi också nu i Sverige!

Det finns kristna ledare idag som är medlöpare till starkt Gudsförnekande strömningar i Sverige:

  • De antikristliga, förnekar Jesus Kristus som enda vägen, trots att Guds Ord otvetydigt understryker detta!
  • De sexual liberala, förnekar Guds vilja för sexualiteten som kopplad till en man och en kvinna i ett livslångt förbund. Förebilden för människans starka, djupa och livslånga gemenskap med Gud.

Vi som tror på Guds viljas absoluta riktighet, måste gå bort från gemenskap där dessa ledare verkar, annars blir medlöparnas medlöpare – i uppror mot Gud.

Kristen tro och Kristi frälsning – 5

Jesus – enda vägen!

*

Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern.

1 Joh 2:23

_____

Framstående teologer och ledare menar idag att all tro leder till en och samma Gud: FEL!

Sanningen är att det finns bara en vägen till Gud, den heter  Jesus Kristus.

Satan har konstruerat många vägar, dessa leder till honom själv och fördärvet – så har det varit ända sedan syndafallet!

Man kan inte vara Bibeltrogen och bära ett annat budskap. Gör man det, är man en falsk profet! En gemenskap, som har en sådan ledare, skall man hålla sig borta från. 

Att bekänna Sonen, är ngt annat än att bara betrakta Honom!

Kristen tro och Kristi frälsning – 4

Varför behövs Jesus Kristus – 2

*

Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg

Jes 53:6

_____

Det finnas en grundläggande skillnad mellan judendom, kristendom och islam – berättelserna om Jesus!

Synd handlar, i kristen tro, inte enbart om att göra rätt – synd handlar om uppror – mot Gud! 

Liknar vi syndafallet vid ett mynt, får det två sidor. På ena sidan stå “Synd” graverat – den skall vi bearbeta! Men på andra sidan står “Gemenskap bruten” – detta kan vi aldrig slipa bort!

Enligt judedom och islam är vi ålagda att “jobba” med oss själva. I syndafallet tog vi oss kunskap om gott och ont. Men detta är – i kristen tro – bara halva sanningen. Det finns ett skeende i syndafallet vi aldrig kan utplåna – vi har kapat vårt gemenskap med Gud.

Enligt judedom och islam “behövs” inte Jesus – som frälsare. Vi har lagen att följa och genom den frälsa oss själva. 

Men i kristen tro förstår vi att inte ens jordens felfriaste människa når Gud – gärningarnas väg. I syndafallet finns en syndafallsskada, som enbart Gud själv, genom Hans Son – Jesus Kristus – kan hela.  

“…håll er borta från allt slags ont.”

 

Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda och håll er borta från allt slags ont.

1 Tess 5:19-22, läs gärna 1 Tess 5:15-22

_____

Allt slags ont… vad är det för ont vi skall hålla oss bort från?

Tidigare i stycket, vers 15-18, har Paulus talat om “ont” ur ett handlande perspektiv – dvs vår gärningar. Vi skall inte gör eller tänka ut det som är ont. Men i vers 19, riktar han sig mot det andliga och avslutar med:

“…håll er borta från allt slags ont.” 

Idag tvingas jag delge, med kraft, en hälsning jag fått:

“…håll er borta från allt slags ont.” 

Jag uppfattar att det rör något nytt, genom vilket satans ande idag och framåt tar ny stora steg i avsikt att förföra oss troende.

Jag fick en hälsning, varning, redan i onsdags morse 8 juli om händelse/fara som lurade om tre dagar. I dag har jag fått att den gäller: Ett andligt förförande ont!

“…håll er borta från allt slags ont.” 

Befatta er inte med ngt som kan verka spännande, mystiskt lockande, men doftar andligt osunt. Be Gud öppna era ögon och avslöja vad som är orent och vill förkväva Anden – AMEN!

Detta är en konkret, stark och viktig hälsning – sprid den gärna! Ngt nytt, med fördold andlig ondskan, kommer att träd in – kanske få en framträdande plats.

Kristen tro och Kristi frälsning – 3

Varför behövs Jesus Kristus – 1

Då kom ett moln och sänkte sig över dem, och ur molnet hördes en röst: “Han är min älskade Son. Lyssna till honom!”

Mark 9:7

_____

Vi behöver förstå detta för vår egen skull och för att kunna svara på frågor människan ställer angående synd och frälsning. Särskilt i “upplysningens” och religions synkretismens tid.

Låt mig först jämför judedom, kristendom och islam.

Gemensamt: 

  • All tre religionerna är monoteistiska: Vi har alla bara en gud, inte flera.
  • All räknas som Abrahamitiska: Men efter Abraham uppstår en strid om vem som fått “löftet” – är det Ismael (islam) eller Isak (judendom och kristendom).
  • Alla har en skapelseberättelse och berättelse om syndafall. Islams skiljer sig något medan judendom och kristendom är identiska.

Skillnaden:

  • Judendom och islam “behöver” inte Jesus Kristus som frälsare. Judendomen vänder Jesus ryggen, islam omnämner Honom, men det blir snarare till en hädelse.
  • För mig som kristen är Jesus Kristus min personlige frälsare, Guds Son och absolut nödvändig.