Kristen tro och Kristi frälsning – 2

Kosekvensen av Jesu rättfärdighet

Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande, till liv för alla människor.

ver 18 ur Rom 5:18-19

_____

Genom Guds nåd och kärlek förblir inte konsekvensen av Adams handlande oåterkallelig. Redan när Adam erkänner sin synd, utlovar Gud en möjlig väg bort från den katastrofala efterräkningen – vägen är Jesus Kristus. (1 Mos 3:8-15)

Adam och Jesus markerar två vägar till evigheten. Adams väg leder till en evighet utan Gud – helvetet – den väger vandrar vi alla på, genom “andlig genitik” – vårt Adamsarv! Jesu väg leder till en evighet med Gud – himmelen – den vägen erbjuds vi välja, med ett medvetet val!

För genom Adams handlande ställs en ogenomtränglig mur(se not) av protest mot Gud och orenhet (synd), mellan oss Gud och Guds himmelen.  

Men genom Jesus Kristus öppnas en port i muren – byggs en väg till återupprättelse – och himmelrikets välsignelse blir vår, redan här och nu. (Matt 7:13-14)

Not: Murens beståndsdelar är protest och orenhet – två skilda element. Jag återkommer till detta senare.

Kristen tro och Kristi frälsning – 1

Konsekvensen av Adams uppror

Trädet var lockande eftersom det gav förstånd, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt.

ur 1 Mos 3:6, läs gärna 1 Mos 3:1-7

_____

Konsekvens – låt mig belysa ordet.

En människa begår ett brott. Brottet utreds och en dom upprättas. Den reglerar straffet människan skall åläggas. Straff är konsekvensen av människans brott.

Men nu är det så att konsekvens inte alltid bara drabbar brottslingen. Brottet kan drabba många andra, dessa utsätts för en oförvållad konsekvens.

Adams uppror drabbade inte bara Adam. Det bröt itu gemenskapen mellan Gud och människan och förorsakade en Andlig konsekvens för alla – i tider framöver. För oss – människor – förblir konsekvensen oreparabel! Vi ställs alla, inför konsekvensen av Adams uppror – utanför gemenskap med Gud.      

Tappa inte modet

“Allt vad ni ber om i er bön ska ni få, när ni tror.”

Matt 21:22, läs också Matt 6:5-8

_____

Jag måste erkänna: Detta med bön och bönesvar är svårt. 

“Är min bön svag, är jag en dålig kristen?” Frågor hopar sig, när svar uteblir – för det gör de!

Kanske, jag upprepar kanske, beror de uteblivna svaren på att det vi tycker är rätt, inför Guds allseende ögon inte är det vi behöver. Vi ser en begränsad del – och har inte facit för framtiden. Kanske är det vi begär inte det bästa?

Men vi får aldrig ge upp, inte sluta be – så länge vi tror att bön kan förändra, får vi be och vila i tro på Guds rätta handlande. 

Lyssna kritiskt!

De är från världen, därför talar de utifrån världen och världen lyssnar till dem.

vers 5, ur 1 Joh 4:1-6

_____

Vilka är de som är från världen?

I första versen förklarar Johannes att han syftar på de falska profeter. Dessa profeter är drivna av Antikrists ande, dvs av anden som inte är Guds Ande, utan Djävulens – Satans – ande.

Låt mig göra en notering här:

Guds treenighet – Fader, Sonen och den helige Ande – har en parallell i – Satan, hans son (Vilddjuret från havet eller Antikrist) och Satans ande (Vilddjuret från jorden eller den falske profeten). Liksom Jesus Kristus och den helige Ande trätt fram på ett specifikt sätt, vid en specifikt tid i evangelierna, träder Antikrist och den falske profeten fram på ett specifikt sätt, vid en specifikt tidpunkt i ändes tid enligt Upp 13:1-10 resp. 13:11-18. Men liksom vi vet att Jesu och Anden verkat sedan urtid – före “jordiska” tid – verkar Antikrist och Antikrists ande redan idag.

Vi måste lyssna kritiskt och prövande till allt vi hör, för att förstå och med Guds Andes hjälp känna in om det profeterade är från Gud.

Johannes ger oss två exempel på detta prövande:

Det första är att lyssna till vad profeterna säger om Jesus Kristus, är Han Guds Son eller vem är Han enligt dessa profeter?

Inför denna prövning avslöjas religioner och deras profeter generellt och ganska snart. I några läror existerar Han inte ens, men i några lyfts Han fram – och bokstavligt förpassa till att inte vara Guds Son – trots att Han omtalas…

Dessa religioner är falska läror. Uppkomna genom falska profeter, drivna av Satans ande – de är djävulens religioner.

Så visar Johannes också på ytterligare ett tecken på att profeterna är falsk: “…världen lyssnar till dem.”

Världens barn har inte Guds Ande, utan lyssnar till världens – satan ande och andar – förmedlade av falska profeter. Dessa kan klä sig i mystikens lockande former. I djupa, och förföriskt lockande, utläggningar om människans inre uråldriga styrka och möjligheter till kontakt och bemästrande av dessa krafter genom (andlig) övning.  Det kan handla om att andas, röra sig, upprepa ljud – obegripliga ord – på visst sätt.

Dessa krafter befriar inte människan till att nå Gud, utan till att bindas av Satan.

Världens barn frapperas av detta – och lyssnar. Och det som lockar världens barn har vi därför extra stor anledning att pröva.

Förförelsen – 9

förförelsens tid: 3 – tidslinje & tolkningar

_

 Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. 

1 Thes 4:17

_____

Nedan följer ett försök till en grafisk tidslinje.

***> 1 <— A —> 2 <___ B / 3 ___> 4 <***

Skeende:

  • 1 – Israels bildande – 1948
  • 2 – Ett sjuårigt avtalet Se not) upprättas
  • 3– Mitten på avtalets tid och en svekfull förändring
  • 4 – Jesu återkomst

Perioder:

  • A – Vår generations tid, dvs nu
  • B – Det sjuåriga avtalets tid, dvs Antikrists tid

Tidslinjen ovan, kommer de flesta som har någon form av tanke och bild av ändens tid ansluta sig till. Detta finns sällan någon oenighet kring, inte heller ordningen. Vad som finns diskussioner om är hur vi skall förstå Bibelns tal om ett uppryckande – när detta sker. För även om man är ense om ett uppryckande är man inte ense om vid vilket skede. Oenigheten i detta är stundom så stor att man ibland tar till ord som villolära, om den förståelse som man själv inte delar.

Personligen menar jag att vi måste visa förståelse för varandra, avs de olika tolkningarna. Det finns Bibelord att hänvisas till, som stöd för varje tolkning, men ingen tolkning är frälsningsavgörande. När Herren hämtar hem oss gör Han det utifrån om vi valt Jesus Kristus som Herre eller ej – inte om vi tror på ena eller andra tolkningen. Jag återkommer till detta i nästa inlägg.

Det finns tre grundläggande läror om när uppryckandet äger rum.

Före vedermödan (pretribulation)

Är läran som förklarar att ett uppryckande av de frälsta sker för sjuårsperioden – B. Dvs straxt för eller i direkt samband med Antikrists framträdande o avtalets upprättande – 2.

Mitt i vedermödan (midtribulation)

Är läran om ett uppryckande mitt i sjuårsperioden – B. Exakt när “mitt i” är, är lite svävande. Men vi vet att mitt i kommer stora omvälvningar ske, principen för denna lära är att sker ett uppryckande – en räddning – av de frälsat inför Antikrists terror – 3.

Efter vedermödan (posttribulation)

Är läran om ett uppryckande i direkt anslutning slutet av vedermödan – B, i direkt anslutning till Jesu återkomst –4. De frälsta är med under hela vedermödan och rycks upp för att möta Jesus, då Han är på väg mot jorden för att besegra Antikrist och inled tusenårsriket.

NOT: Dessa sju år skall förmodligen ses som 2520 dagar. Dvs 30 dagar x 12 månader x 7 år. Guds Ord använder/räkna på ngr ställen dagar, i samband med talet om Antikrist och ände.

Artificiell lycka

Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

vers 21, ur Matt 6:19-21

_____

Ordkonstruktionen kom till mig vid kaffekoppen, när jag satt och tänkte på hur vi kristna kan agerar. 

Vi viger våra liv till att skapa oss lycka – här och nu.

Nej, jag menar inte uppenbart egoistiskt. Men lycka tycks i praktiken räknas som tillgång till minst samma materiella ting som grannen – han/hon utgör normen för lycka

Men detta är en ytlig norm – en ytterst farlig och förgängliga utopi. Den vill locka vårt hjärta vilse! Guds Ord behöver få korrigera oss!

Förförelsen – 8

Förförelsens tid: 3 -Tidslinjer och Delar

Han ska stadfästa ett förbund med de många under en vecka, och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. 

ur Dan 9:27

_____

Man kan rita upp tre tidslinjer avs vedermödan och placera uppryckandet vid olika platser utmed denna. Man kan till detta tala om två tidslängder.

Om vi börjar med vedermödans tidslängd, så kan man mena att den varar sju år eller tre och ett halv år.

Daniels bok – som kanske är tydligast avs detta – berättar om ett kommande förbund. Förbundet delas i två perioder, med en dramatisk brytning i mitten.

Vissa kallar att detta ett “fredsavtal”, andra menar att förbundet troligen innehåller mer än ett fredsavtal – ex ngn form av avtal för religionsutövning. 

Ang religionsutövning, öppnar sig här en kommande unik lösning för hur Templebeget förvaltas och brukas. Kanske får judarna bygga ett tempel där, eller i vart fall ett offeraltare…? För ett offeraltare är profetiskt nödvändigt! Hur skall de annars tvingas upphör med offret – som förutsätter tillgången till offerplats och offeraltare och som ännu inte finns?

Med utgångspunkt från Daniels syner kommer alltså ett sjuårigt avtal att träffas. Några kallar hela denna tid vedermödan, andra kallar enbart tiden efter den dramatiska brytningen för vedermödan. Personligen kallar jag första delen förförandets del och den andra för vedermödans del.  

Not: En vecka i Daniel anses allmänt symbolisera ett år. Ett judisk år är 12 x 30 dagar – 12 månvarv – dvs 360 dagar.

Trygg!

Ha också ni tålamod och styrk era hjärtan, för Herrens ankomst är nära.

vers 8, ur Jak 5:7-11

____

Trygghet… Mitt i allt som pågår runt om oss – i våra personliga liv och globalt – har jag och du all anledning, möjlighet och rätt att upplev trygghet!

Om vi brister i detta, behöver vi öva oss i att förstå och hålla fast vid vad vi har i Jesus Kristus. Vi måste – parallellt med vakenhet och medvetenhet – också se och lära oss leva i det himmelrike Gud skänkt oss redan här och nu. Detta himmelrike är inte i våra yttre omständigheter, utan i våra hjärtan och tankar.

Ur detta himmelrike kan ingen rycka oss!

Förförelsen – 7

Förförelsens tid: 2 – UppmaNING vara vaken

“Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.”

Luk 31:36

_____

I detta inlägg vill jag återkomma till påståendet: “Jag väntar inte på Antikris, utan på Kristus!” Det används ibland på en arrogant sätt för att negligera frågorna runt Antikrist och ändens tid – hur vågar man göra det? 

Blundar man för att stora delar av Bibelns undervisning handlar om honom? Om nu Guds eget Ord varna för Antikrist finns det självklart en orsak! Där med har också vi anledning att försöka förstå denna undervisning och förmedla den – inte skoja bort och förringa den. 

Antikrist kommer, med den personlighet han har och i det tidsskede han träder fram, var den farligaste människa som någonsin funnits! 

Farlig därför att hans budskap blir väldigt intagande för den stora massan.

Farlig därför att hans utstrålning inte kommer att vara vilddjurs likande på något sätt. Snarare tror jag han utstråla lugn, trygghet, pondus, beslutsamhet, intelligens, ja allt vad människor kan eftersöka, hos en världsledare, när hoppet – mänskligt sett – tyck svårfunnet och världens problem hopar sig i ogreppbar omfattning.

Då Bibeln varnar för Antikrist, vill också jag varnar för honom!

I nästa del delar jag min syn på ordningen för de loss ryckta skeenden vi så ofta funderar över.