Skyldig

Vad anser ni?” De svarade: “Han förtjänar döden!”

vers 66 ur Matt 26:57-68

*

_____

Nej! Han var inte skyldig till döden, inte till något. Och när som helst, kunde han förgjort dem som i högmod grep, dömde, hånade och korsfäste Honom – men nej.

Han gick vår väg, i vårt ställe – till dess slut. Så att vi skulle kunna gå in på Hans väg, den nya vägen och enda – renade och skuldfria.

Men vi kommer inte in på den vägen utan att först passerat genom Hans helande sår. Inför den passagen måste vi själva bli små, tömda på eget, avskalade och nakna och ta emot en ny klädnad.

Låt oss inte nu på nytt solka ner den, med världens lockelser och smuts.

Måste vedermödan komma?

“Tror du inte att jag kan be min Far att han genast sänder mig mer än tolv legioner änglar? Men hur skulle då Skrifterna uppfyllas som säger att det här måste ske?”

Matt 26:53-54

____

När Jesus grips i Getsemane, för att korsfästas, gör i vart fall en av lärjungarna motstånd. En rättvis handling hade vi nog tänkt om vi vart där. Men förödande om den lyckats.

Jesus hade kunnat försvara sig själv! Men skriftens ord – gamla testamentets profetior – måste få ske. Hans lidande är vår frälsning. Det gavs och ges ingen annan möjlighet för att rädda oss.

Gud vet vad Han gör – vi måste söka vila i detta! Ta tillvara på Hans profetior med varningar och uppmaningar.

Vedermödan är inget kanske, något som fixar sig… Vedermödan måste inträffa!

“Håll er vakna”

 Han kom tillbaka till lärjungarna och fann att de sov. Då sade han till Petrus: “Så ni kunde inte vaka en enda timme med mig? Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt.”

Matt 26:40-41 

_____

Det är inte någon förebråelse Jesus kommer med i Getsemane – stundtals kan vi uppleva det så, när vi läser orden. Det är Hans kärleksfulla omsorg jag fastnar för. Mitt i sin egen vånda, är det lärjungarna Han oroar sig för.

“Vaka och be att ni inte kommer i frestelse!”

Det är inte den uteblivna förbön inför sitt egna lidandet, Han sörjer. Det är lärjungarnas sömnaktighet mitt i allvaret, som oroar Honom.

Bön är närhet till Gud. En umgängesform och stund då Han kan göra oss medvetna om skeenden i omvärlden och i egna livet! En stund då Herren kan väcka oss till insikt om det vi mitt i vardagen kan bli så störda att vi inte ser.

Vi behöver bönestunden – den är Andens hjärtslag. 

LAGEN – RÄTTESNÖRET

Kan lagen ena stunden vara en proklamation som förkunnar Guds vilja och nästa stund vara något som vi – när vi blivit frälsta – inte behöver bry oss om?

_____

Jag säger er sanningen: Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett.

Matt 5:18

_____

En icke kristen överbevisas genom lagen om att han/hon är i oren inför Gud. Den är samtidigt en markör att han/hon måste ta tag i sitt liv och söka förlåtelse.

Men är lagens uppgift därmed slut? Den är ju in ändå ett “dokument”, avseende Guds bestämda ordning. Vi vet genom den hur Gud förväntar och vill att en människan skall leva.

Självklart, måste detta innebär att oavsett om vi är frälsta eller ej är Guds vilja den samma – uttryck i lagen.

 • Lagen gör oss medvetna om synd.
 • Lagen tvingar oss söka nåd.
 • Lagen – Guds vilja – förblir vårt rättesnöre.

För inte skall vi själva – som frälsta – leva som “hedningar” och säga till “hedningarna” att de måste blir frälsta… 

LAGEN – VÄGVISARE

Ibland upplevs – och används – lagen som en pekpinne. Men lagen också är till för självkännedom och en vägvisare.

_____

Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus!

1 Kor 15:57

_____

Genom lagen förblir inte människan inte ovetande om rätt och fel – och konsekven. Lagen påminner och överbevisar oss om vår brister- vi är alla på något plan syndare! Vi vet också att enbart den som är syndfri kan nalkas Gud i Hans renhet och bestå.

Därmed gör oss lagen medvetna om att något vi inte själva kan åstadkomma, måste till, för att vi skall kunna få, och ha, gemenskap med Honom.

Vi behöver Gud för att nå Gud!

Vi kan inte komma genom någon egen konstruerad bakväg till Gud – det vill säga försök till självrättfärdig. Vi måste ödmjuka oss inför det Han lägger fram för oss som enda möjligheten.

Detta är tron på, dvs medveten underkastelse inför, Jesus Kristus. Han måste bli vårt livs Herre.

Lagen är – när den förstås så – en vägvisare till Jesus Kristus, vår enda försoning för våra brister – Guds väg till Gud!

Ondskan – världens herre

Detta inlägg kan upplevas som en nedslående betraktelse, men för många av oss är det ändå en tröst. Det är inte på oss eller på Gud det beror. Gud ord förklara utan omskrivning: 

_____

Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är i den ondes våld.

1 Joh 5:19

_____

Ett av de mer svåra passagerna i kristen tro är att världens ondska ännu påverkar oss. Vi blir sjuka, några dör i alldeles för tidig ålder och alla upplever vi nederlag på områden där vi tycker att vi har löfte om Guds fysiska ingripande.

Men också vi, lever ännu i, “…den nuvarande onda tidsåldern…”, Gal 1:4.

Därmed drabbas vi på samma sätt av det onda som alla andra som lever i denna världen, i denna tidsålder. Vi lever inte med vår kropp i värden som gjorde vi det i en ogenomtränglig bubbla. Men vårt hjärta är befriat att redan nu leva i Gud riket – Luk 17:21-22. Vi måste dock ännu vänta på vår kropps befrielsen – Rom 8:22-23 – från den kraft som ännu har vår värld i sitt våld.

Kämpa inte mot det du inte kan bekämpa! Försök inte lösa det du inte kan lösa! Rikta inte ditt livs energi mot fel mål!

LAGEN – EN VÄLSIGNELS!

Lagen avslöjar synden och syndens makt. Vi får aldrig förringa lagen eller förneka vad lagen förkunnar.

_____

Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen.

1 Kor 15:56

_____

Genom Guds lag är människan inte ovetande om synd. Lagens gör synden synlig och vi kan inte gömma oss bakom bortförklaringar om okunskap. Lagen är därmed till välsignelse, genom att tydliggöra vad synd är och att avslöja syndens resultat – förkastelse och fördärv. 

Därför måste vi – med tydlighet och kärlek – avslöja dessa som vill otydliggöra lagen och tom förneka den. De tjänar inte människan – de vill ju ofta göra gällande att de befriar människan – men nej, de missleder henne och gömmer undan Guds kärleksfulla varning och tydliga budskap. De blir medskyldiga till ormens bedrägeri.

Det är om dessa som Jesus talar om, då han talar om förförarna. De har gått ut ifrån oss, säger Johannes – 1 Joh 2:19 – och vi måste inse att genom deras “status” får de en förfärande makt över en icke Bibelläsande generation.

Kristen i ändtidens samhälle

Men ni, mina kära, skall bygga ert liv på er allra heligaste tro under bön i helig ande. Håll er kvar i Guds kärlek och se fram mot att vår herre Jesus Kristus skall förbarma sig och ge er evigt liv. Somliga, sådana som tvivlar, skall ni ha förbarmande med och rycka ur elden och rädda, men andra skall ni förbarma er över med fruktan, i avsky till och med för deras av kroppen nersölade kläder.

Judas brev vers 21 – 23 (Bibel 2000)

_____

Att agera som kristen – enskilda och församling – i ändetidens samhälle, ställer egentligen inte annorlunda “krav” än i någon annan tid. Men vi behöver ändå påminnas om dessa allmänna linjer.

 • Vi skall vara salt och ljus!
 • Vi skall vara barmhärtiga!
 • Vi skall ta avstånd från tidens normer – med dess förfall!

För genom att:

 • … visa vad som är Guds vilja…
 • … visa barmhärtighet och överlåta domen åt Gud…
 • … leva ut ett personligt avståndstagande från världsandan…

… gör vi det vi kan för att kunna vara Hans vittnesbörd i handling och ord. Vi hjälper och stöttar varandra och fortsätter sprida Guds sanning.

BLODSPENGAR

…när Judas hade förrått Jesus, ångrade han sig och lämnade tillbaka de trettio silvermynten till översteprästerna och de äldste. De svarade: “Vad rör det oss? Det får du ta ansvar för.”

ur 3 och 4, ur Matt 27:3-10

_____

Jag är ingen vän av dramatik eller spel på människors känslor. Några kanske skulle börja det jag vill berätta med: “Så säger Herren!” andra skulle börja: “Mitt hjärta gråter och jag tvekar, men jag får inte förtiga vad Herren sagt!”.

Men jag är Bertil. En ordblind, pensionerad elektriker. Jag avskyr teatraliskt trixande när det gäller kristen tro. Så rakt på sak…!

_____

Detta skedde genom en mycket stark, obehagligt närgången och känslomässigt “tung” upplevelse, den 5 aug 2020, kl 15:30. Det var som ett mörker kom över mig. Det var som om jag i eller under detta andliga mörker såg svensk kristenhet. Helst hade jag velat “dra mig undan”, men det kändes inte rätt. 

Jag fick i denna upplevelse tre Bibelord:

Blodspengar

Det ordet används i samband med Judas agerande, då han sålde Jesus till översteprästerna Matt 27:3-10. 

Det kopplades till sveriges kristenhets mörka agerande inför vad som sker i Sverige, jag såg tre områden:

 • Äktenskap och hbtq
 • Abort
 • Främmande religioner

Detta är områden där svensk kristenhet sålt Gud, genom att inte stå upp för vad Hans Ord säger. Man har sålt Honom, i utbyte mot “lugn och ro”.

Den som inte bär frukt… 

Jag bad Gud: “Ge mig ett ord till, som bekräftar att detta mörker jag känner är en bild på vårt Andliga tillstånd.” Och omedelbart kom svaret: “Joh 15:2”. 

Jag slog upp Bibeln och läste orden:

Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort, och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt.

Jag kände och började nu också förståndsmässigt förstå att Herren ville tala. Men jag tvekade.

Gud kan rycka undan den starke

Så jag sa till Gud: “Jag vill ha ett tredje ord”. Tog Bibeln i mina händer, vred och vände den med slutna ögon. Slog upp den och satte ett finger någonstans… 

Boken var Job, kapitlet var 24 och fingret pekade mitt mellan vers 21 och 22. 

Nu tror jag att jag valde fel vers – 21 och sammanhanget ovan den. Den versen talar om “den som syndat” och dennes agerande.

Med en befriande suck försökte jag glömma det jag upplevt. Vers 21 kunde väl ändå inte gälla svensk kristenhet. Men Herren gav mig ingen ro.

Morgonen efter påmindes jag vid min morgonstund med Herren om Job 24 – var det vers 21 eller vers 22? 

Där, i vers 22-24 fanns och finns svaret! Hälsningen och varningen Gud vill jag skall dela finns i ljuset av de textstycken Han gett mig – på ett märkligt sätt: Matt 27:3-10, Joh 15:1-6, Job 24:22-24

____

Gud har givit landet oförklarlig fred, genom två världskrig! Gett oss framgång! Gett oss – som medborgare – frihet!

Men Guds församling sviker Hans Ord och uppdrag. Det sker genom tyst medlöperi –  den som tiger samtycker – och det sker genom aktivt medlöperi – se punkterna ovan.

Guds församling har – genom sitt agerande – “vissnat likt axens toppar”. Och det ligger ett tungt allvar i Herrens ord då Han förklarar vad som sker med “de starka”, ” de säkra”, de som fått del av Hans “trygghet och vila”. 

_____

Nu delar jag detta – oteatraliskt, oförskönat och opretentiöst. Upplever du Herrens tilltal i det dela det vidare. 

Jag tror inte svensk kristenhet – kanske Sverige som land – kommer att leva kvar i sin nuvarande frihet länge till. Enda utvägen är att det sker en radikal och genomgripande omvändelse till Guds Ords sanning och efterföljelse – först och främst i församlingen.

Vi måste våga tala om helgelse med varandra. Församlingsledare och herdar måste våga förkunna Guds Ords budskap och inte ett flummig, “icke-störande” humanistiskt budskap.

Mullsjö 8 aug 2020 / Bertil 

UNDERVISNINGEN om ändetiden – 3

Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull.

Matt 24:9

_____

Läran om ändetiden får aldrig sluta med enbart nyfiken fascination – den är mycket mer.

Undervisningen om ändens tid är Gud kärleksfulla och omsorgsfulla uppmaning och varning. Vi måste ta den till oss och förstå dess syfte.

För vissa har denna undervisning blivit som ett rött skynke som man antingen attackerar eller vänder sig bort ifrån. Men undervisningen är Guds omtanke.

 • Vi behöver vara beredda på mostånde, tom förföljelse!
 • Vi behöver vara beredda på förförelse!

I väst världen och inte minst i Sverige, har vi varit förskonade från detta, men det har och kommer att förändras. 

Förförelsen är redan här och motstånd anar vi, i att vi börjar kringrännas av politiska förslag, som hbtq-rörelsens lobbyister framkallat. Men lobbyisterna kommer också påverkan på “vanligt folks” moraluppfattning, som i sin tur utformas till självklara “humanistiska lagar”.

Motstånd och förförelse går hand i hand i ändens tid. Vi måste våga lyssna till Bibelns undervisning och sätta in varningarna i vår tid.