En hälsning: Bilbelordet och Anden

Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Matt 7:13-14


Orden kom stilla idag, när jag satt och läste ord ur Ordet. De är en hälsning till oss alla men för någon, några, en hälsning i en speciell situation, ett val, du står inför just nu.

Lyssna till Bibelns Ord och till de ord som Anden talar i ditt hjärta.

Vi lever i en tid då Guds Ord utsätts för försök till omtolkning. Avsikten är att få det att passa in på – och stundtals även formas att välsigna – den breda vägens etik och moral. Man sätter sin egen önskan, vilja och känsla som mall och mål för att förstå vad Guds Ord säger. Man söker luckor och öppningar i Bibelordet och blåser upp varje möjlighet att omtolka Ordet så det passar den egna viljan. Man sätter sina tillfälliga och svallande känslor före vad Anden djupast talar till oss om.

Detta kallas i Bibeln förförelse och är en process, ett skeende, som skall komma att eskalera, trappas upp, stegras – inför ändens tid!

Nu är det inte om ändes tid jag fått ord att förmedla. Utan vikten av att läsa Ordet och lyssna till Anden. Inte låta vår egen vilja och längtan vara det vi filtrera Ordet genom, utan låta Ordet tala Guds vilja. Inte låta känslor och önskningar filtrera vad Anden säger utan låta Anden tala Guds vilja. Dessa två, Ordet och Anden, talar alltid så att deras tal kompletterar varandra och stämmer överens. Anden säger aldrig något som motsäger vad Guds Ord redan sagt.

Detta var den hälsning jag vill förmedla och jag upprepar den igen i koncentratet enlig ovan:

Lyssna till Bibelns Ord och till de ord som Anden talar i ditt hjärta.

Den detta talar till, kommer vet vad det innebär.

De läromässiga dikena

Jesus sade till dem: “Akta er för fariséernas och saddukéernas surdeg!”

Matt 16:6


Utmed “den smala vägen” finns både diken och djupa hjulspår där vi lätt kan hamna. Det kan handla om mönster och vanor, som ju i och för sig generellt är bra, men som kan leda bort från det nära livet med Herren. Handlings mönster och tankar som i sig själva blir nog – tillräckliga – och i vars stabila struktur vi upplever en falsk trygghet. Fariséerna och saddukéerna ger oss exempel på sådan diken och hjulspår som vi lätt kan hamna i, och som vi faktiskt kan skönja likheter med i vår liv idag.   

Kanske kan man likna saddukéerna vid de som strängt värnar om det liturgiska och på liknande sätt likna fariséer vid dem som på motsvarande sätt värnar om det teologiska. Dvs att de ena menar att den yttre symboliken är viktigt, medan de andra menar att det är detaljstudierna av Ordet som är viktigt?

Visst är båda dessa saker viktiga, men viktigast är gemenskapen med Gud. Den når man inte via de yttre tingen och inte heller via läromässiga normer. Gud når man via Guds nåd. Därur formas vi, genom gemenskap med Guds Ande. 

Kanske kommer detta formande – genom Anden – att färga delar av vår liv så att det delvis kan liknas vid de nämnda gruppernas beteende. Men det går aldrig att ta en bakväg in i Guds rike, via dessa yttringar. De måste födas ur Andens kraft i oss. 

Det är som när ett barn lär sig gå, tala, springa. Barnet gör sig inte själv, på förståndsmässig grund, till människa genom hon eller hon bestämmer sig för att lär sig bli människa. Utan därför att barnet är människa, kommer han eller hon att formas att gör allt det som människan bassalt gör.

Först kommer livet in och föder foster, vilket är ett barn, vilket är en människa som utvecklas som människa. På samma sätt föder Anden, när Han får verka nytt liv. Vi kan inte föda vad Anden föder, genom upprätthållandet av vare sig liturgi och/eller teologi.

Anden är den nödvändiga börja och den nödvändiga fortsättningen. Varken ett människobarn eller ett Guds barn föder sig självt.

 


NOT: Låt mig härmed poängtera, att människan inte på något sätt är mindre människa, om han eller hon pga av handikapp – oavsett form – inte utvecklas enligt vissa konstruerade normer! Bilden med “gå, tala, springa” måste ses symboliskt.

Teologi utan Ande

Och han (kung Herodes) samlade folkets alla överstepräster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: “I Betlehem i Judeen, för så är skrivet genom profeten”.

Matt 2:4-5


I texten ovan är det Israels religiösa elit som tillfrågas om var Messias skall födas: “I Betlehem…”. Tänka att veta så mycket, men ändå missa allt.

Låt oss aldrig glömma att låta Anden leda oss i våra tankar och våra liv. 

Pandemis Andliga konsekvens

Med risk för att du upplever mig tjatig uppmanar jag dig ändå: Se till att du har ett kärleksfullt och tacksamt grepp om Guds Ande och att Gud – genom Honom –  får ta ett kärleksfullt grepp om dig!


Detta har jag sagt er medan jag ännu är kvar hos er. Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er.

Jesu Kristi ord i Joh 14:25-26Den nya förordningen (den s.k. “pandemilagen”) ger regeringen möjlighet att inom vissa områden skapa ny lagar – inte bara rekommendationer. Dessa lagar inskränker klart negativt på våra möjligheter att umgås. Vi har dock – ännu så länge – möjlighet att via internet och telefon, uppmuntra och styrka varandra. Men trots detta, blir våra möjligheter till gemenskap och gemensamma upplevelser kringgärdade. Den tröst och uppmuntran vi kan få genom fysisk närvaro, liksom i form av en handtryckning, en lugn och vänlig klapp på axeln, eller en kram, blir begränsad. 

Den negativa konsekvensen av åtgärd – “i pandemins namn” – gör att vi måste vara extra vaksamma på oss själv: Hur prioriterar och hanterar jag mitt eget andliga liv: Mitt överlämnande av mig själv till Guds fostran och helgelse.

I detta är mitt – och ditt – förhållande till Guds Ande ytterst viktig. Jag behöver nu ta mig ännu mer tid, för att via Bibelläsning, bön och stillhet, lyssna till Honom. 

Det är kanske inte så att Han meddelar häpnadsväckande ny förståelse eller nya uppenbarelser. Men jag behöver vara stilla inför Honom. Fråga Honom vad Bibelordet jag just läst betyder för mig denna stund, denna dag, under denna period av mitt liv. Jag behöver fråga Honom vad Han vill jag skall be för och be Honom peka på det som verkligen är nödvändigt i mitt liv och vad jag skall lämna bakom mig.

Frånvaron av andra troende får inte leda till att jag låter mig glida bort från från Gud, utan tvärt om, att jag greppar tillfället att komma ännu närmare min Hjälpare, Guds Ande.

Om Satan, genom denna pandemi försöker försvaga och undergräva oss i vår tro, så låt denna period, denna situation, i stället stärka vår tro. Låt oss ta till vara på våra möjligheter till djupare och innerligare personlig gemenskap med Gud. Låt oss inte betrakta pandemin som enbart en begränsning, utan som en faktisk och fantastik möjlighet.

Guds Ande, i pandemins tid

– ledning, hjälp och uppmuntran

Hur har vi det med gemenskapen med Gud, i kraft av Guds Ande? Hur mycket av våra liv är vi villiga att dela med Guds Ande? Guds Ande är självklart alltid oerhört viktig för dig och mig som Guds barn. Men i tider som denna, är Han mer viktig än någonsin!


Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt.

Ef 6:10-13


I dessa dagar – under pågående pandemi – försvåras, eller förnekas oss helt, ett naturliga umgänge med bröder och systrar i tron. Samtidigt förstärks och växer den internetbaserade påverkan på oss i högsta grad. Det betyder att världslig, trosmässigt desorienterad och antikristligt påverkan på “tysta fjät”, enkelt och oförmärkt, kan ta steg rätt in i våra vardagsrum och liv. Anden är i detta skede det yppersta av all vaccin, vårt andliga skydd för verklig evighetsöverlevnad.

Vi behöver i vår tid verkligen se och förstå att Anden är vår Hjälpare!

Vad som sker idag, är totalt, världsvitt och mänskligt kraftigt omvälvande. Det sker på en nivå som visserligen inte till form kan mäta sig med ett världskrig, men avs slutliga effekt och styrka, kommer det påverka mänskligheten och människans framtid. Ett världskrig påverkar många, liksom dess slutliga effekt. Jag vill inte på någon punkt förringa eller försöka förminska ett krigs fasansfulla och grymma påverkan. Men denna pandemi kan komma att för all framtid påverka alla lika grymt, men på ett för oss ännu ofattbart sätt. Den utgör inte enbart ett historiskt skeende, där målet är att återgå till något normalt. Pandemin kan komma att förändra världen så grundläggande, att inget krig kan jämföras med detta: Med hänsyn till påverkan på mänsklighetens frihet och människovärde.

Man kommer under och efter denna pandemi använda ord som: Svåra beslut, ansvarstagande, nödvändiga offer, som rubriker på åtgärder, som i stället skulle kunna rubriceras som: Övervakning, begränsning, tvångsåtgärder osv. 

Och det blev strid i himlen: Mikael och hans änglar stred mot draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen som kallas Djävul och Satan och som förleder hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom.  

   Upp 12:7-9


Jag vill inte, med detta inlägg, spekulera för mycket i kommande skeden och resultat av dessa. Men det pågår – osynligt bakom allt det synliga – ett krig i andevärlden, som nu, allt mer påtagligt, förflyttar sig från himlarymden till jorden – slaget om människan. Vi måste självklart se att det som sker berör kollektivet – mänskligheten, men mänskligheten består av människa. Detta krig som tar sig allt tydligare uttryck i det rent fysiska, handlar om din och min personliga eviga framtid. I detta slag, är det livsavgörande – ur ett evighetsperspektiv  – att vi förstår att låta Anden bli en levande kraft i våra liv.

Nu gäller det att du och jag låter oss fyllas av Guds Ande – lär oss lyssna och lär oss följa.

Tid för samarbete

Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt.

Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden.

Ef  6: 10-14, 18


När jag tänker på bön och när jag själv ber, gör jag det ofta mot bakgrunden av en av två aspekter: 

  • Bön är gemenskap med Gud. 
  • Bön är Andlig strid.

Ofta – under de senare åren – har bönen för mig nästan uteslutande haft karaktären av Gudsgemenskap. Detta är självklart en oerhört viktig form! Jag behöver mycket av gemenskap med Jesus Kristus – exempelvis genom bön – för att om möjligt skala av mitt eget och kunna bli något mer lik Honom – ett av målen för mig och alla Guds barn. Men den andra formen, eller avsikten med bön får jag därför inte missa: 

Min bön är ett samarbete med Gud – och genom Honom – med de av himlarymdernas makter och väldigheter som är i Guds tjänst. 

Allt detta är möjligt genom Anden, som Gud låtit flytta in i mig som ett förskott på mitt arv och ett sigill på att jag tillhör Honom, från den dagen jag blev frälst.

I mig själv äger jag inte mer kraft än att jag kanske kan påverka en del av min och andras vardag. Men med Andens hjälp, revolutioneras denna möjlighet totalt! Med Andens hjälp ges jag möjlighet att via bön tränga in i den del av verklighet, som vi kallar “det osynliga” och genom den möjligheten kan jag sträcka mina knäpptaatt verka långt mycket mer och långt djupare, än jag någonsin kan göra med mina fysiska händer. 

Därmed är jag inte ursäktad, så att jag kan blunda för vad jag kan göra för min nästa, rent medmänskligt. Men jag börjar ana att det finns en möjlighet att samarbeta med Gud på ett sätt där min bön kan åstadkomma så oerhört mycket mer – eller verka på ett annorlunda sätt – än som mitt fysiska handlande kan verka.

Vid mina stunder av bön, har jag därmed, under den senaste tiden, börjat närma mig en ny medvetenhet av bön, trots att jag ber med ungefär samma ord. Jag låter mig påminnas – av Anden – att jag med mina böner, förutom att umgås med Gud, också ges möjlighet att samarbeta och strida med Honom och med Hans obegränsade krafter. 

Vill du bli profet?

Till barnen med fräck uppsyn och hårda hjärtan sänder jag dig, och du ska säga till dem: Så säger Herren Gud. Vare sig de lyssnar eller inte – för de är ett upproriskt släkte – ska de ändå inse att en profet har varit ibland dem.

Hes 2:4-5

_____

Utan eftertank skulle många svara japå frågan – men förstår vi innebörden?

Jag är övertygad om att Herren behöver profeter i vårt land. Jag tror också många vill bli detta, men förstår vi vad det innebär.

Profetens tjänst är inte kantad av mänskligt upphöjt kändisskap och framgång. Den är utsatt, kräver tålamod och förmåga att hantera motgångar, glåpord och kanske fysiskt motstånd.

När Herren kallar Hesekiel gör Han detta klart för honom redan från första stunden. 

Vi läser beskrivningen om Herrens uppenbarelse i Hes 1:4-28. Vi läser om Herrens kallelse till Hesekiel i 2:1 – 3:11. Vi läser om Hesekiels djupa bedrövelse i 3:14-15.

Att få kallelse att bli och vara Herrens profet är oerhört stort! Men denna storhet belönas inte med denna världens tillrop – den får sin belöning genom närhet till Herren.

Svart magi

… de egyptiska spåmännen, gjorde samma tecken genom sina magiska konster. Var och en kastade sin stav, och stavarna blev stora ormar. Men Arons stav slukade deras stavar. Ändå förblev faraos hjärta hårt och han lyssnade inte …

ur 2 Mos 7:11-13

_____

Svart magi låter människan, till en början, tro att det är hon själv – människan – som håller den svarta magin i sin hand.

Men snart blir det annorlunda. Den svarta magin tar över människan!

“Lek” aldrig med svart magi, det är mörka krafter, Satans krafter. Om DU gör det LYSSNA!

Omvänd dig omedelbart till Jesus Kristus,
innan det är för sent. 

Jesus Kristus är den sanna sanningen – det enda sanna ljusets –  och den ende, som kan rädda dig.


Detta inlägg är en hälsning jag fått att förmedla. Vill du dela detta inlägg är länken hit:

http://ikristus.se/svart-magi/

Lokala grupper

Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar.

Joh 13:34-35

_____

I går natt hade jag en dröm jag måste få berätta.

Drömmen var fantastisk och i drömmens sammanhang grät jag glädjetårar – de fanns kvar i verkligheten när jag vaknade.

Jag drömde att vi var en grupp frälsta med ganska “omöjliga” samfundsbakgrunder, men vi träffades helt utan relation till dessa. Vi träffades för att vi var frälsta av nåd och för att vi, i den sena och allvarliga tid vi levde, upplevde en stark kallelse att vittna. Inte om organisationers och kyrkors läror, utan om Bibelns sanningen, om Jesu Kristi frälsande nåd.

Detta var inte samfunds organiserat, inte ens församlings organiserat. Det var liv på gräsrotsnivå, i lokala områdesgrupper med ett brinnande mål: 

Verka för att rädda så många som möjligt till att förstå och emot Jesu Kristi nåd, med vi ännu kunde verkan – medan det ännu inte var för sent.

Anden och änden – 8

Ändens tid – en religiös tid

Många falska profeter ska träda fram och bedra många…

vers 11, ur  Matt 24:10-12

_____

Sätt en tillfällig parentes runt ordet “falska” ovan och det framträder en ny viktigt kunskap om ändens tid. 

Ändens tid kommer inte var enbart kall, gudlös tid och entydigt sekulär. Det kommer finnas mycket gudssökande och religiositet, hur skulle det annars finnas en marknad för profeter – falska profeter?

Vi tycks i ändens tid gå mot en polariserad tid. Laglösheten tilltar, kärleken minskar, men behovet av religiositet ökar. Detta öppnar för djävulen att förföra, med falska gudsupplevelser genom falsk andlighet.

Vi får inte gå vilse här. Vi måste ge utrymme för Guds Ande nu. Det kommer bli allt svårare att förstå och skilja andarna ju närmare slutet vi kommer. 

Många kommer att falla och falla kan enbart de göra som bör stå – som en gång blivit uppresta.