Vårt segerbyte

18 november 2020

Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt.

ur Fil 2: 6-7


Vad är mitt segerbyte?

Att bli vän med några som är mer än vanliga fiskare – fint folk att visa upp som vänner? Att skaffa mig materiell status – inte bara en enda mantel? Att få ett jobb som glänser lite – inte bara förbli en vanlig tullindrivare?

Vad är mitt segerbyte, att få följa Jesu och Hans exempel eller jaga världen?

Det jordisk och det himmelska

17 november 2020

I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden.

Heb 11:13


I bland kan talet om “vårt hemland” – med avs på det himmelska –  låta som en verklighetsflykt och vi skall självklart leva här och nu! Men låt oss inte bygga fast allt i vad denna världen ger oss. 

Vad denna världen kan ge, kan den också snabbt ta ifrån oss. Medan vårt himmelska är fast förankrat i Gud.  

Helgelse

14 november 2020

Var därför på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. Väx i stället i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran, nu och till evighetens dag.

2 Pet 3:17-18


Den som vill bli bra och bättre, måste träna, för att växa mot målet. Detta gäller musiker, konstnärer, idrottare, yrkesarbetare osv.

Varje kristens mål är att bli mer lik Mästaren, Jesus Kristus, Guds Son.

Hur mycket träningstid, i from av bön, Bibelläsning och Andens inlyssnande väljer vi att ge oss själva för detta?

Anden – vår lykta

13 november 2020

Ditt öga är kroppens lampa. När ditt öga är friskt får hela din kropp ljus, men när det är sjukt är din kropp i mörker.

Luk 11:34


När Guds Ande får livsrum i vårt liv, förmår vi genom Hans vägledning navigera genom livet. Vi upptäcker – med Andens hjälp och ljus – sådan som vi inte tidigare uppfattade. Vi får nya ögon att se och ta oss fram med i världen.

Guds Ande vill få – och måste få – utrymme att hjälpa oss.

Samtal

11 november 2020

Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt, genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud.

Kol 1:10


Samtal är dialog, inte monolog. Det kan handla om utbyte av kunskap, information, tillrättavisning, önskning, uppmuntran… Samtal är gemenskap.

Andakt, är ett samtal – mellan mig och Gud.

Andakt kan låt högtidligt och sakralt, men det samtalet är oerhört viktigt. Den gemenskapsformen behöver få en enkel, opretentiös, personliga, dagliga plats.

Den ger – över tid – alltid mer än det för stunden tycks kosta.

Barn och ungdom förnekas kunskap

Hur skall barn och ungdom förstå vem Gud är – och därmed människan – om ingen talar med dem om Honom?


Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra, jag vill ge dig rådoch låta mitt öga vaka över dig.

/Ps 32:8

Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej därifrån, när han bliver gammal.

/Ord 22:6


När jag växte upp – född 1954 – var undervisningen om kristen tro en del av skolans arbete. Vidare var söndagsskola – ofta följt av konfirmation – ett naturligt led i barnets ”lärande för livet”. Idag fråntas vårt uppväxande släkte denna kunskap!

Det allvarligaste i försummande av detta lärande är barnets, ungdomens och den vuxna människans omedvetenhet om livets innersta grund och omätliga omfamnande. Man fråntas förståelsen av att det finns en större dimension än den vi kan ta in med våra sinnen – den andliga dimensionen. Denna kunskap bespottas, föraktas och förhånas: Människan blir bara slumpens verk.

Jag ryser – ! – när jag ser vad det sista halvseklet av västvärldens historia – och särskilt Sveriges – inneburit avs förnekande av den andliga dimension. Myran reser sig på bakbenen inför skuggan av älgens klöv och säger: ”Du älg existerar bara som en fantasi, inte som en verklighet!”

Den andliga dimension lever naturligt, och för all tid vidare, trots att den förnekas. I den, vandrar miljontals människor aningslöst och kompasslöst, fler och fler växer in i omedvetenhet och förnekande.

Hur reagerar vi som kristna, med vår kunskap och förståelse, på den hjälplöshet unga ställs i, genom fråntagande av detta lärande?

Änkas mynt – hjärtats förmögenhet

9 november 2020

Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket lade pengar i den… en fattig änka och lade i två små kopparmynt, ett par ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sade till dem: ”Jag säger er sanningen: Den här fattiga änkan gav mer än alla de andra som lade något i offerkistan. 

ur Mark 12:41-44


Berättelsen om änkans gåva ger oss hopp. Det är inte min mängden, i förhållande till andras mängd som räknas.

Gud förväntar sig inte att vi gör och ger vad vi inte kan, men att vi ger det vi ger med hjärta.

Samlade och nyktra

Men nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra, så att ni kan be.

1 Pet 4:7 (Bibel 2000)


När Bibeln, översätts till svenska, blir nästan alltid grekiskans sōphroneō – i vart fall på detta ställeöversatt med ordet nyktra. Det är då lätt – särskilt om man läst orden om hedningarnas ”fester och dryckeslag” i vers 3 – att sätta ordet nyktra som motsats till effekten av förtäring av alkohol. Men jag tror vi kan vara övertygade och införstådda med att detta nyktra inte skall se som motsats till onyktra lika med druckna. Självklart skall vi ur alkoholens perspektiv var nyktra – AMEN! Men nyktra är här ett annat ord för klarsynta, medvetna och behärskade.

Nu, mer än någonsin, är slutet på tidsåldern som vi känner den när. Om vi inte förstått detta, har vi missat något ytterst viktigt, i Bibelns profetiors budskap och samklangen med nyhetsrapportering. Det tycks som om hoten gaddat sig samman och garderat sig: Om inte det här sker, så är det ändå ”kört” pga av det där… Det är ju faktiskt summan av profan medias alla apokalyptiska proklamationer.

Som Bibelläsare bör inte detta vara något överraskande. Om vi undervisats om detta, och tagit det till oss, måste vi vara medvetna om detta skall komma! Vi borde ha läst om tecknen och förstå att vi är ”nära”.

Vad Bibelordet uppmanar oss till är att förbli lugna, vaksamt medvetna och behärskade. Vi får inte låta uppgivenhet, ansvarsslöhet, panik och dylika reaktioner ”sätta klorna i oss”. De reaktionerna kan flyga genom våra tankar, men får aldrig ges tillfälle att bosätta sig där.

Vi vet, att lidande och förödelse är bestämda – men de är födslovåndor och måste komma för att något nytt skall födas fram. Och vi vet, att vi har ett gott och fantastiskt arv som väntar.

Låt oss hålla ut! Stötta, bära, glädja varandra. Detta gör vi bäst då vi själva förblir ”samlade och nyktra” i våra tankar och vårt agerande.

Vad är nödvändigt?

7 november 2020

”… du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt.”

ur Luk 10:41-42


Martha, som Jesus talar till ovan, kan vara en bild av vår vilja att alltid hitta saker som måste göras eller förfinas. Martha är Marias motsats. Maria har förstått och valt det evigt viktiga – att sitta ned vi Mästarens fötter.

Vi behöver få mer av Marias anda i våra liv och våga fråga oss vad som är nödvändigt.

Övermåtta

6 november 2020

En del föll bland tistlar, och tistlarna sköt upp och kvävde det.

Matt 13:7


Medan vissa människors saknar trons rot, eller bara har en ytlig, har de ovan bra rot: De vet och vill! Men de är inte medvetna om övermåttans förbannelse. De låter sig kvävas.

Kvävande övermåtta kan bestå av mycket och allt kan bli till “törne”, tom det goda.

Vi måste sätta gränser. I detta gränsdragande måste Ordet och bönen – gemenskapen med Fadern, Sonen och Anden – alltid få största rummet.