Guds dom idag

Men mitt folk ville inte höra min röst, Israel lydde mig inte. Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet, de fick vandra efter sina egna planer.

vers 12 o 13, ur Ps. 81:7-14


Frågan om ifall Gud dömer – i nutid – har sysselsatt mångas tankar. Dessa tankar har sedan lagts till grund för vårt bemötande och bedömande av de profetior vi får.

Några har förkastat påståendet om “nutida domar”, med hänvisning till att vi lever i nya förbundet. Andra har bejakat påståendet och hänvisat till något eller några få bibelställen i NT, som de menar styrker det. Men frågan behöver nyanseras: Vad menar vi med Guds domar – specifikt då i profetiska sammanhang? Som så ofta, ger vi var och en orden olika “laddning” och kan där igenom komma fel redan från början i vårt resonemang.

En dom är inte ett straff och innehåller inte per automatik, ett straff! En dom är ett beslut, ett avgörande efter en prövning. Beslutet – domen – resulterar i allt mellan ett fullkomligt frikännande och ett markant straff – detta “där emellan” ger utrymme för varningar, för fortsatt agerande på inslagen väg.

Låt oss därför sluta att genast förneka de Guds domsord, som ges i profetisk form – med hänskjutning till nutida nådeperiod – påskinande att Gud inte straffar i nutid. Låt oss i stället skynda oss att ta tillvar Hans tilltal, som varning och uppmaning till förändring. Guds avsikt kan vara att via profetiska domar varna för självförvållade och förödande konsekvenser av vårt handlande.

Guds kan låta oss gå in i våra egna hjärtans hårdhet och får vandra efter våra egna planer… för att själva ta dessa planers konsekvens. Sådan domsord är inte straff, utan en varning för konsekvens. En avkunnad dom, ett beslut som kommer följa, i linje med landets, mitt eller ditt handlande – om detta inte förändras

För om vi personligt förnekar Gud, och förnekar Hans ordningar… Om ett land kollektivt förnekar Gud och förnekar hans ordningar, då kan ingen beklaga Hans handlande, då Han enbart låter oss – liksom Israel följa våra egna hjärtans hårdhets planer.

Låt oss lyssna, reflektera över och tacka för profetiorna, innan vi snabbt dömer ut dem!