“I ekumenikens namn”

Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.

Joh 13:34


Kan vi ingå sann Andens gemenskap, med alla till namnet kristna?

***

Hur blir man bror eller syster med Jesus Kristus? Den syskongemenskapen är ett Guds Andes verk.

Den utesluter inte gemenskap med andra, men Andens syskongemenskap med Jesus följer med Andens nyfödelse. Den gemenskapen – syskonskap genom Jesus – kan vi inte själva skapa – den är.

Med Jesus Kristus får vi dö, utan att lida syndens lön. Med Honom får vi uppväckas till nytt liv – Guds Andes verk och mysterium. Detta innebär ett syskonskap som är fullkomligt unikt då vi fötts i Anden, inget som idéer, liturgier, filosofier, teologier eller något annat kan organisera eller skapa .

Detta förklarar också vem jag har denna gemenskap med. Det är med den som utesluter alla annan födelse, än det personliga hjärtats ödmjukande inför Herren Jesus Kristus. Frälsning byggd på prästers förlåtande, kyrkotillhörighetens automatik, helgons tillbedjan eller tro på helgons böner, skapar inte Andens nyfödelse till syskongemenskap med Jesus Kristus och varandra.

***

Andlig syskongemenskap kan vi bara dela med dem som låtit sig födas av Anden, genom hjärtats personliga tro på Kristus som Herre.