Kristen tro och Kristi frälsning – 2

Kosekvensen av Jesu rättfärdighet

Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande, till liv för alla människor.

ver 18 ur Rom 5:18-19

_____

Genom Guds nåd och kärlek förblir inte konsekvensen av Adams handlande oåterkallelig. Redan när Adam erkänner sin synd, utlovar Gud en möjlig väg bort från den katastrofala efterräkningen – vägen är Jesus Kristus. (1 Mos 3:8-15)

Adam och Jesus markerar två vägar till evigheten. Adams väg leder till en evighet utan Gud – helvetet – den väger vandrar vi alla på, genom “andlig genitik” – vårt Adamsarv! Jesu väg leder till en evighet med Gud – himmelen – den vägen erbjuds vi välja, med ett medvetet val!

För genom Adams handlande ställs en ogenomtränglig mur(se not) av protest mot Gud och orenhet (synd), mellan oss Gud och Guds himmelen.  

Men genom Jesus Kristus öppnas en port i muren – byggs en väg till återupprättelse – och himmelrikets välsignelse blir vår, redan här och nu. (Matt 7:13-14)

Not: Murens beståndsdelar är protest och orenhet – två skilda element. Jag återkommer till detta senare.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *