Vishet är dårskap

“Jag ska göra slut på de visas visdom och förkasta de förståndigas förstånd.” 
Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror.

1 Kor 1:19-21

Människan kan aldrig nå fram till Gud genom vishet. Liksom gärningarnas väg är stängd, är också den mänskliga kunskapens, vishetens, filosofins och mysticismens väg stängd.

Men det som för vårt mänskliga förstånd kan synas som en dårskap, tron på korset (evangelium), är den dårskap som leder till Gud. Att förklar Guds handlande för oss, genom Jesus, blir bara ett fragmenterat försök. Det som djupast skedde på korset och det som sker med en människa när hon blir frälst, är för den icke troende en dårskap, inte ens vi som tror, kan greppa detta fullt ut. 

Men vi kan med denna “dårskap”, i full trygghet vila i tron som riktar sig mot Jesus Kristus. Vi behöver inte förstå allt!